Чи бубайри лагьанай

Рехъ яргъалди хьайитIани, дуьзди хьурай.

Риб акат тийидай чкадик гаф акатда.

Рикl дар тахьайтlа, дуьнья дар жедач.