Чи бубайри лагьанай

Хайи чIалан тIеам масад я.

Халкь кьегьал рухвайри хуьда.

Халкь хвейиди халкьдини хуьда.

Халкьдик умуд кутурди симинлай фида.

Хатур авурдан хуралай хер кими жеч.