Чи бубайри лагьанай

ЧIал квадарайдан ял атlуда.

ЧIал хвейиди чIалани хуьда.

ЧIуру никIик кьалар жеда, ваякьандив чIалар жеда.